Ấm sắc thuốc,Tự động tắt sau khi sắc còn 1 bát thuốc

225,000.00